χλωραργυρίτης

χλωραργυρίτης
ο, Ν
(ορυκτ.) άλλη ονομασία τού αλογονούχου ορυκτού κεραργυρίτης.
[ΕΤΥΜΟΛ. Νόθο αντιδάνειο σύνθ., πρβλ. αγγλ. chlorargyrite < chlor- (< χλωρ[ο]-*) + argyrite «αργυρίτης»].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”